รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มี.ค. 2562 17:50:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 - แก้ไข PDF File
หลักทรัพย์
TRITN
แหล่งข่าว
TRITN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 มี.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 13 พ.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 10 พ.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.0034
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 มี.ค. 2562
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร           :
    (1)  ซีโก้ ทรัส จำกัด ซึ่งเป็นทรัสตีให้แก่ กองทุน เอเชีย อัลฟ่า อิควิคตี้ ฟัน 3
(2)  บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 320,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 320,000,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : TRITN-W4
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 4
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 0.40
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  3 ปี
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 มี.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,920,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,920,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : (1)  ซีโก้ ทรัส จำกัด ซึ่งเป็นทรัสตีให้แก่ กองทุน 
เอเชีย อัลฟ่า อิควิคตี้ ฟัน 3
(2)  บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,600,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 16.07
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.35
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 17 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 24 พ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 1,600,000,000
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 320,000,000
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 27 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมศรีวลา บี (ชั้น 2) ของโรงแรม 
ทาวน์อินทาวน์ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรา ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้