รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มี.ค. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต่างด้าว
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ PFRD 027/2562

                              วันที่ 27 มีนาคม 2562

เรื่อง   แจ้งสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)
      โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต่างด้าว

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      เนื่องด้วย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง
รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็นผลทำให้กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ล
งทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 49% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด 
ในฐานะนายทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)
จึงใคร่ขอแจ้งสัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนต่างด้าว ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 ดังนี้

ลำดับ  รายละเอียด  จำนวน
1  จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมด  67,500,000
2  จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว  10,172,100
3  สัดส่วนร้อยละการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนสัญชาติต่างด้าว
เทียบกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมด  15.07%

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้