รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มี.ค. 2562 17:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ PFRD 026/2562

                                 วันที่ 27 มีนาคม 2562

เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย ("กองทุนรวม") ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562
บริษัทจัดการในฐานะนายทะเบียนของกองทุนรวม จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  %ของหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย
1  บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)  22,500,000  33.33%
2  CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD  9,519,500  14.10%
3  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  6,750,000  10.00%
4  นายหลักชัย สุมะนัสชัย  1,006,700  1.49%
5  นายปรีชา จันทิวาสน์  821,000  1.22%
6  นายฑีฆวัชร์ อรุณอโณทัย  800,000  1.19%
7  นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์  690,000  1.02%
8  นางอารยา เกรียงไกรกุล  500,000  0.74%
9  นางวิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์  500,000  0.74%
10  นางสาวกระแสร์สินธุ์ เคียงศิริ  500,000  0.74%
   รวม  43,587,200  64.57%

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้