รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มี.ค. 2562 12:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
PSH
แหล่งข่าว
PSH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : ไตรทิพย์
นามสกุล                       : ศิวะกฤษณ์กุล
วันที่ลาออก                     : 01 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : สุภรณ์
นามสกุล                       : ตรีวิชยพงศ์
วันที่ลาออก                     : 01 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : สุภรณ์
นามสกุล                       : ตรีวิชยพงศ์ (รักษาการ)
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นาง
ชื่อ                         : วัชรินทร์
นามสกุล                       : โอภาสเสถียร
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : ไพศาล รำพรรณ์
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้