รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มี.ค. 2562 09:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (เพ่ิม template)
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
PLANB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 มี.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น)              : 352,960,736
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)             : 352,960,736
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 352,960,736
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 9.09
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 6.40
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 27 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 27 มี.ค. 2562
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 352,960,736
(หุ้น)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้