รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มี.ค. 2562 18:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้า การจะจัดตั้งบริษัทใหม่
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                จากสารสนเทศ CMC 22/2018 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาเรื่อง บริษัท
ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด จะเข้าลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่ โดยการชำระทุนหุ้นสามัญจำนวน 41,998 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 4.20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่
โดยบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ทราบถึงการเข้าลงทุนในครั้งนี้ว่า 
ได้มีการเลื่อนระยะเวลาที่คาดว่าจะเข้าลงทุนแล้วเสร็จจากภายในไตรมาสที่ 1/2562 เป็นภายในไตรมาสที่
4/2562
อีกทั้งผู้เข้าร่วมลงทุนนายประเสริฐ พันธ์ขาว ยังคงประสงค์ที่จะถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 
ในบริษัทใหม่ที่ร่วมลงทุนนี้ แต่ยังไม่พร้อมในด้านเงินลงทุน จึงขอเลื่อนออกไปเป็นภายในไตรมาสที่ 4/2562
ซึ่งทางบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด เห็นว่านายประเสริฐ พันธ์ขาว มีประสบการณ์ ทีมงาน
ฐานลูกค้าและคู่ค้า
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด จึงเห็นสมควรที่จะรอความพร้อมของนายประเสริฐ พันธ์ขาว 
แต่ทั้งนี้จะไม่เกินไตรมาสที่ 4/2562 มิเช่นนั้นจะพิจารณาผู้ร่วมลงทุนรายอื่นเป็นลำดับต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้