รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มี.ค. 2562 08:49:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MACO เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มีนาคม 2562
หลักทรัพย์
MACO
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (MACO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 412,668,177.30
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,126,681,773
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 205,299,141
ทุนใหม่ (บาท)                    : 433,198,091.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,331,980,914
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 10 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.60
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 11 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 มี.ค. 2562
______________________________________________________________________