รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2562 19:10:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2561 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
MIPF
แหล่งข่าว
MIPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่  กอ. 037/2562  
              วันที่ 25 มีนาคม 2562
เรื่อง  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2561 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บลจ.วรรณ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มิลเลียนแนร์ ("กองทุน") ขอเรียนว่าเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับข้อมูลโดยสะดวก รวดเร็ว 
และสามารถพิจารณาข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562
บริษัทจัดการได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2561
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.one-asset.com
โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ วิคเตอร์คลับ อาคารเอฟวายไอ
เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 2525
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ  (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
  รองกรรมการผู้จัดการ

                               ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรศัพท์ 02-659-8837, 8843, 8878
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้