รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2562 17:38:00
หัวข้อข่าว
การนำข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ขึ้นเวปไซต์
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 009/2562
      
วันที่ 25 มีนาคม 2562


เรื่อง การนำข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ขึ้นเวปไซต์

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 
เมษายน 2562 เวลา 14.000 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ห้องสยามมกุฎราชกุมาร นั้น

บริษัทฯได้นำข้อมูลการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องลงในเวปไซต์บริษัทฯ www.aqestate.com /investors 
Relation ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ


  (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)             (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
         กรรมการ                          กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้