รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2562 20:46:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
THL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 เม.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 เม.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องเมจิค 3โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น เลขที่ 99
 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมกา
รทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
1.  นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์    กรรมการอิสระ
2.  นายไพศาล อิทธิธรรม    กรรมการ
3.  นายชัยยุทธ สุขวณิชนันท์    กรรมการอิสระ
คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท 
จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน
ที่พ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้
1.  นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์   กลับเข้าดำรงตำแหน่ง    กรรมการอิสระ
2.  นายไพศาล อิทธิธรรม    กลับเข้าดำรงตำแหน่ง    กรรมการ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 มี.ค. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้