รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2562 17:40:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น   
ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A
อาคารอินเตอร์ลิงค์   ทาวเวอร์ ชั้น 9 (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ นั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และรายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://corporate.se-ed.com
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562
     อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้