รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2562 17:06:00
หัวข้อข่าว
การลาออก-แต่งตั้งกรรมการ/แต่งตั้งกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน/แต่งตั้งรองกรรมการผจก./แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม/ว่าจ้่างที่ปรึกษาอิสระ(แก้ไขหัวข้อข่าว)
หลักทรัพย์
TPA
แหล่งข่าว
TPA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ที่ กต 003/2562
วันที่ 21 มีนาคม 2562
เรื่อง มติที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง ที่ 2/2562
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2562
ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี ้
1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของนายทาโมสึ ทามากิ และแต่งตัง้ นายอดัม โจนาธาน สโลน 
ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงานแทนนายทาโมสึ ทามากิ มีผลนับตั้งแต่วันประชุมเป็นต้นไป
นอกจากนี ้ รับทราบผลการประเมินและการตรวจสอบคุณสมบัติของนายได โอยามะ 
จากประธานคณะกรรมการสรรหาและเสนอค่าตอบแทน ซึ่งมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้นให้มีการแต่งตั้ง นายได โอยามะ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน
และเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทน แทนที่นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์ 
ตามความประสงค์ที่จะไม่ขอกลับเข้าเป็นกรรมการหลังจากการออกตามวาระ ในที่ประชุมสามัญประจำปี
2. อนุมัติการแต่งตั้ง นายรักชัย สกุลธีระ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และให้นายรักชัย สกุลธีระ  
ดำเนินงานในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็นการชั่ว คราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
3. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ให้เป็นดังต่อไปนี ้
"นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส, นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี และ นายรักชัย สกุลธีระ 
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท"
4. อนุมัติการว่าจ้างนายสุจิตร ศรีเวทย์บดีในฐานะที่ปรึกษาอิสระของบริษัทเป็นเวลา 6 เดือนและอนุมัติให้ 
นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส เป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบสัญญาบริการและกำหนดค่าบริการที่ปรึกษาดังกล่าว
และให้รายงานการทำสัญญาว่าจ้างนายสุจิตร ศรีเวทย์บดี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี)
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้