รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2562 14:20:00
หัวข้อข่าว
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (แก้ไข template)
หลักทรัพย์
GPSC
แหล่งข่าว
GPSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 25 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2562
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 90.8136
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) (แก้ไข)              : 90.57067362
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ            : 23 พ.ค. 2562
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ                      : เนื่องจากระยะเวลารับซื้อ มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 35 
วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
และผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้รับโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายภายหลังระยะเวลารับซื้อ ภายหลังวัน
Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนั้น
ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจากหุ้นของผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขาย

เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากหรือข้อผิดพลาดจากการกำหนดสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลข้างต้น 
และเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมกับผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ GLOW
ทุกรายจากสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
จะปรากฎชื่อเป็นผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
และยังคงเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในเงินปันผลของGLOW
โดยผู้ถือหุ้นของGLOWสามารถยื่นแบบตอบรับการแสดงเจตนาขายหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่
17 พฤษภาคม 2562 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
แต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะตอบรับและเริ่มรับโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขาย
เข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ราคาเสนอซื้อหุ้นเท่ากับ 91.9906 บาทต่อหุ้น (เก้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าศูนย์หกบาท) ("ราคาเสนอซื้อ") 
ซึ่งจะปรับลดตามจำนวนเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นของ GLOW จะได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 ของGLOW ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ GLOW เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562
ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของGLOWที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตรา 2.785 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้
เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 1.608 บาทต่อหุ้น (ที่GLOWได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของ GLOW
แล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561) ดังนั้น GLOWจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตรา 1.177 บาทต่อหุ้น
(หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดบาท) โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3
พฤษภาคม 2562 ดังนั้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ของGLOWอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามมูลค่าที่กล่าวข้างต้น ราคาเสนอซื้อหุ้นของGLOW
ภายหลังการปรับลดเงินปันผลดังกล่าวจะเท่ากับ หุ้นละ 90.8136 บาทต่อหุ้น (เก้าสิบจุดแปดหนึ่งสามหก)
("ราคาเสนอซื้อภายหลังการปรับลดเงินปันผล") โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาเสนอซื้อหุ้นเป็นเงินสด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้