รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2562 08:00:00
หัวข้อข่าว
การส่งออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2019/0164

22 มีนาคม 2562

เรื่อง   การส่งออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   ตามที่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ
ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นั้น

  บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่หนังสือการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ: www.stecon.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 
มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และส่งออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นระยะเวลามากกว่า 21
วันก่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ได้พิจารณาในรายละเอียดการประชุม และเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป


     ขอแสดงความนับถือ


          (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
                     เลขานุการบริษัทสำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1550, 1992, 1554
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้