รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2562 19:08:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 งดจ่ายเงินปันผล และเพิ่มทุนแบบ General Mandate
หลักทรัพย์
CEN
แหล่งข่าว
CEN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 มี.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 223,542,577
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 223,542,577
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 149,028,385
   %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                : 20.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 74,514,192
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 เม.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 03 เม.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ทั้งนี้ รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระได้แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ขอรับการเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ในการนี้บริษัทไม่ประสงค์แต่งตั้งกรรมการใหม่
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 มี.ค. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้