รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2019/0165
            วันที่ 21 มีนาคม 2562

เรื่อง  แจ้งการเข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า 
ในวันนี้ (21 มีนาคม 2562) บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีทีเอส
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในนามของ "กิจการร่วมค้าบีบีเอส"
เพื่อยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกต่อกองทัพเรือ
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
            ขอแสดงความนับถือ


     (นายภาคภูมิ ศรีชำนิ)
      กรรมการผู้จัดการ
         บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2610 4900 ต่อ 1550, 1992
โทรสาร 0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้