รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2562 12:52:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 เรื่องการจัดตั้งบริษัทนายหน้าประกันภัยใหม่ในประเทศกัมพูชาและรายการเกี่ยวโยง
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทนายหน้าประกันภัยในประเทศกัมพูชา โดยมีทุนจดทะเบียน 300,000 เหรียญสหรัฐฯ 
ซึ่งมาจากบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS") จำนวน 150,000 เหรียญสหรัฐฯ
และบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS") 150,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท  AEON Insurance Broker (Cambodia) Co.,Ltd
ประเภทธุรกิจ  นายหน้าประกันภัย
ทุนจดทะเบียน  300,000 หุ้น (1 เหรียญสหรัฐฯ/หุ้น)
ทุนชำระแล้ว  300,000 เหรียญสหรัฐฯ
สัดส่วนการถือหุ้น  AEONTS : สัดส่วนร้อยละ 50% จำนวนเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐฯ
AFS : สัดส่วนร้อยละ 50% จำนวนเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐฯ
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในประเทศกัมพูชา
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 
ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงดังนี้


วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัท  วันที่ทำรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
("ACS Capital")  ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือน 1 เม.ย. 62 - 31 มี.ค. 63


คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS"):

บริษัท  ธุรกิจ  ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")  ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  -  เป็นผู้ถือหุ้นของ 
AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 19.20
-  เป็นบริษัทในเครือของ AFS*
หมายเหตุ   *บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS")      
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12

  
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดังนี้:
      
บริษัท  ธุรกิจ  ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ("ACSS")  ประกอบธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน  -  AEONTS 
เป็นผู้ถือหุ้น ACSS อยู่ร้อยละ 100


ลักษณะทั่วไปของรายการ:
1. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS") ได้ให้การสนับสนุน 
และช่วยบริหารจัดการด้านธุรกิจ ให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")
และได้ค่าสนับสนุนรายการมูลค่ารวมไม่เกิน         1,200,000 บาท
2. บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ("ACSS") 
ได้ให้บริการในการติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระและ  การฟ้องร้องดำเนินคดี ให้กับบริษัท
เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าว
เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท


มูลค่ารวมของรายการ:
 (หน่วย: บาท)
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน  มูลค่า (บาท)
AEONTS  1,200,000
ACSS  9,000,000
รวม  10,200,000


บุคคลเกี่ยวโยงโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว  ชื่อบุคคลเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวโยง  % การถือหุ้นในบริษัทอิออน
ACS Capital  30.44 ล้านบาท/3,043,750 หุ้น นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล1
นาย คาซึมาซะ โอชิมา2  -
-  0.0008%
-
ACSS  148 ล้านบาท/14,800,000 หุ้น  นายมะซะโนะริ โคะซะคะ3
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์4  -
-  0.04%
-
หมายเหตุ: 1นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ 
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2นายคาซึมาซะ โอชิมา ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) 
จำกัด และดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  3นายมะซะโนะริ โคะซะคะ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  4นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
และดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


ขนาดของรายการ:
รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 10.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ


  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้
 - เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561 ได้มีมติอนุมัติ Annual System 
License Fee สำหรับ ACE Plus System ให้กับ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด
("AEON Systems") เป็นจำนวน 2,307,786 บาท และ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc ("ASB Cambodia")
จ่ายค่าพัฒนาระบบ 3D-Secure และ pay Wave เป็นจำนวน 2,712,123 บาท ให้กับ AEON Systems อีกทั้ง
มีมติอนุมัติให้สละสิทธิการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส (อินโดนีเซีย) จำกัด
คิดเป็นจำนวนลงทุน 11,875,758 บาท โดยคิดเป็นขนาดของรายการเกี่ยวโยงจำนวนรวมทั้งสิ้น 16.9 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
  - เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ 
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS") และบริษัทย่อย (ASB Combodia, ALS Lao, AMF Myanmar) ทำสัญญา
outsourcing ว่าจ้าง   AEON Systems ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่า 60,560,936
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
  ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน 
ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 87.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.52
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ


ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล


ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล 
และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้