รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2562 18:06:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562, การจ่ายเงินปันผล และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
หลักทรัพย์
NFC
แหล่งข่าว
NFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 05 เม.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 04 เม.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.043
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.75
วันที่จ่ายปันผล                    : 17 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 เม.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 เม.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ12 เรื่อง การซื้อหุ้นคืน (Treasury stock)
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรม บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ 
เรสิเดนซ์ (บางนา ทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้