รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2562 08:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
WP
แหล่งข่าว
WP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 มี.ค. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทประจำปี 2561 ยังมีผลขาดทุนสะสม 
ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 เม.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 เม.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 31
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่
 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้