รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2562 19:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทท./ทบ./กร.770/2562

  วันที่ 19 มีนาคม 2562


เรื่อง  แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลักซ์ชัวรี่(LUXF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ลักซ์ชัวรี่(LUXF) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียนของกองทุนรวมดังกล่าว
จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน (0.5%ขึ้นไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ  ชื่อผู้ถือหน่วย                     หน่วย          %

1  บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด   34,177,500.0000   17.39
2  นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์   23,428,000.0000   11.92
3  นาย ธนะ จิตมากุศล   15,000,000.0000   7.63
4  น.ส.สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ   15,000,000.0000   7.63
5  บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด   8,071,700.0000   4.11
6  นาย สนิทพงศ์ ภัทรศุกล   5,000,000.0000   2.54
7  บริษัท . ซิสคัส จำกัด   4,464,800.0000   2.27
8  คุณสุดา อัศวโภคิน  4,100,000.0000  2.09
9  บริษัท เฟรย์ แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด   2,595,900.0000  1.32
10  นาย นิพนธ์ บุณยประภัศร   2,100,000.0000   1.07
11  บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซันส์ จำกัด   2,000,000.0000   1.02
12  คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์   2,000,000.0000   1.02
13  นาง ปราณี เผอิญโชค   2,000,000.0000   1.02
14  คุณฌอง-มิเชล เจิมมิ่ง   2,000,000.0000   1.02
15  นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ   1,722,500.0000   0.88
16  คุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ์   1,500,000.0000   0.76
17  MR. MARC ANDRE HERMATSCHWEILER   1,200,000.0000   0.61
18  คุณบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ   1,200,000.0000   0.61
19  STATE STREET EUROPE LIMITED   1,179,000.0000   0.60
20  คุณเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์      1,100,000.0000   0.56
21  คุณสุวนันท์ คงยิ่ง   1,000,000.0000   0.51
22  คุณ สมนึก สาธิตอเนกชัย   1,000,000.0000   0.51
23  นาง นพรัตน์ กุลหิรัญ   1,000,000.0000   0.51
24  นาย ทวน ผาติหัตถกร   1,000,000.0000   0.51
    
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


           ขอแสดงความนับถือ

          
            
            
               (พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์)
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้