รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2562 18:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 19 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 30 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 เม.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 เม.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (เพื่อทราบ)

วาระที่ 2 :   รับทราบรายงานการดำเนินการของกองทุนรวมและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต (เพื่อทราบ)
ในวาระนี้ บริษัทจัดการจะนำเสนอความคืบหน้าและสถานะการดำเนินการของกองทุนรวม 
ตลอดจนแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 :  รับทราบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว (เพื่อทราบ)
ในวาระนี้ 
บริษัทจัดการจะนำเสนอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นส
ุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

วาระที่ 4 :  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เพื่อทราบ)
ในวาระนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

วาระที่ 5 :  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ 
สาทร ที่อยู่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้