รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2562 17:20:00
หัวข้อข่าว
จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุม AGM ครั้งที่ 40 เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ออกตามวาระ
หลักทรัพย์
PB
แหล่งข่าว
PB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 มี.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 08 พ.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 07 พ.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.85
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.85
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 เม.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 เม.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน
หมายเหตุ                      :
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 
ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :-
    วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2561
    วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561
    วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
    วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
    วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
    วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
    วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
    วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

  รายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่ นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย, 
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย , ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ , นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ และ ศ.ดร. สุวิมล
กีรติพิบูล
    คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน คือ นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย,
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย , ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ และนายพันธ์ พะเนียงเวทย์ และเสนอชื่อกรรมการใหม่
จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้