รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2562 08:32:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
MACO
แหล่งข่าว
MACO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 19 มี.ค. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 412,668,177
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 10 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 1.60
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 11 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 205,299,141
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 207,369,036

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 412,668,177
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 205,299,141
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 207,369,036
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 328,478,625.60
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 1,221,718.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าบริการตัวแทนรับจองหุ้นเพิ่มทุน, 
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย, ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 327,256,907.59999996
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายพุน ฉง กิต
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางสาวดารณีี พรรณกลิ่น
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้