รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2562 08:16:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักทรัพย์
ROCK
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โกลว์ พลังงาน(listed)
โดย ENGIE GLOBAL DEVELOPMENT B.V
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -14.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป(listed)
โดย GIC PRIVATE LIMITED COMPANY LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.048% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.041% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ร้อกเวิธ(listed)
โดย นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.431% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.062% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________