รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มี.ค. 2562 19:32:00
หัวข้อข่าว
พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (แก้ไข)
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี  
และรายการเกี่ยวสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

1. เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี  
และรายการเกี่ยวสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
2.  เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด 
ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 3 ปี
ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้