รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มี.ค. 2562 17:56:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
หลักทรัพย์
B-WORK
แหล่งข่าว
B-WORK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 18 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 24 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 เม.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 มี.ค. 2562
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ 
เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
หมายเหตุ                      :
วาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 :  รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2561
วาระที่ 2 :  รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 3 : รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทน สำหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561
วาระที่ 4 :  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ประจำปี 2562
วาระที่ 5 :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้