รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มี.ค. 2562 17:49:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ (แก้ไข PDF)
หลักทรัพย์
APURE
แหล่งข่าว
APURE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ APURE 005/2562
                วันที่ 18 มีนาคม 2562
เรื่อง   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บน
        เว็บไซต์
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ
ห้องซากุระและห้องลิลลี่ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆตามรายละเอียดที่ได้แจ้งแล้วนั้น
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม 
และเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็ปไซต์บริษัท ที่
http://www.apureholdings.com ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
  สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบวาระต่างๆ บริษัทฯ 
จะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อ ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งเป็นวันที่
 13 มีนาคม 2562
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                ขอแสดงความนับถือ


                   (นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ)
                  ประธานกรรมการ
                  บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-516-0941-45 ต่อ 103 และ 0 Email: irs@apureholdings.com
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้