รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มี.ค. 2562 16:45:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำดัชนีใหม่ SET Well-being เริ่มเผยแพร่ 1 เม.ย. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 16/2562
                                                 18 
มีนาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำดัชนีใหม่ SET Well-being เริ่มเผยแพร่ 1 เม.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำดัชนีใหม่ SET Well-being (SETWB) 
สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขัน มีโอกาสเติบโตสูง
นำมาสู่การสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
พร้อมสนับสนุนต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อ้างอิงกับดัชนีในอนาคต
ทั้งนี้จะเริ่มเผยแพร่อย่างเป็นทางการ 1 เม.ย. 2562
 
นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำดัชนีใหม่ SET Well-being (SETWB)
ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวณจากหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน 7
หมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ
ซึ่งการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้มีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) นำมาสู่การสร้างรายได้แก่คนในประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
พร้อมสนับสนุนการนำไปใช้เพื่อออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินในอนาคต เช่น กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และกองทุนรวม
(Mutual Fund) เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณในดัชนี SETWB จะพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่อยู่ใน 7 หมวดธุรกิจ 
ได้แก่ หมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) พาณิชย์ (Commerce) แฟชั่น (Fashion) อาหารและเครื่องดื่ม
(Food and Beverage) การแพทย์ (Health Care Services) การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourisms & Leisure)
และขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) โดยหลักทรัพย์นั้นจะต้องมีกำไรอย่างน้อย 2 จาก 3
ปีล่าสุด เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม รวมทั้งต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 20%
และเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง
โดยจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในแต่ละเดือนต้องมีสัดส่วนอย่างน้อย 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท
เป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 9 เดือนจาก 12 เดือนในช่วงที่พิจารณา

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 30 
ลำดับแรกที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะถูกนำเข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนี SETWB และมีหลักทรัพย์สำรอง 5 ลำดับ
โดยจะจำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ไม่ให้เกิน 10% ในทุกไตรมาส รายชื่อหลักทรัพย์สำหรับคำนวณในดัชนี
SETWB ครั้งแรกจะใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2560 ถึง 30 พ.ย. 2561 เริ่มเผยแพร่ดัชนีในวันที่ 1 เม.ย. 2562
 และทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีทุก 6 เดือน (มิ.ย. และ ธ.ค.)

ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี เกณฑ์การคัดเลือก 
และวิธีการคำนวณดัชนีได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th/SETWB

                 "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________