รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มี.ค. 2562 08:08:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2562
หลักทรัพย์
MACO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มาสเตอร์ แอด(listed)
โดย นาย นเรศ งามอภิชน
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.533% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.507% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________