รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มี.ค. 2562 08:06:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2562
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ม.ค. 2562
หมายเหตุ                      :

18 มีนาคม 2562

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ปี 2561/2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562
ซึ่งเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในไตรมาส 2 ปี 2561/2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 113.10 ล้านบาท เพี่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 
2560/2561 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 92.72 ล้านบาท เป็นจำนวน 20.38 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 21.98
โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมนั้นเป็นผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทได้มีการผลิตและส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อจ
ากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งก็ส่งผลให้รายได้สำหรับงวด 6 เดือน ปี 2561/2562
ปรับเพิ่มขึ้นด้วย โดยเพิ่มขึ้น 30.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.20 เป็น 218.76 ล้านบาท จาก 188.26 ล้านบาท
 ในปี 2560/2561
อย่างไรก็ดี 
รายได้รวมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากปริมาณคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี
ซึ่งเพียงเป็นปัจจัยระยะสั้น แต่การขยายตัวของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัว
ซึ่งทำให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น
กลุ่มบริษัทจึงต้องมีการลดสัดส่วนกำไรขั้นต้นลงเพื่อรักษายอดขายและฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทไว้
นอกจากนั้นการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
ก็ส่งผลให้กลุ่มบริษัทเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าค่อนข้างมาก
และจากการที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้สิ้นสุดลง
ก็มีส่วนทำให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิด้วยเช่นกัน โดยในไตรมาส 2
กำไรสุทธิปรับตัวลดลง 0.52 ล้านบาท จากในปี 2560/2561 ที่มีกำไรประมาณ 0.05 ล้านบาท เป็นขาดทุนประมาณ
0.47 ล้านบาทในปี 2561/2562 และสำหรับงวด 6 เดือนของปี 2561/2562 ปรับตัวลดลงเหลือ 2.04 ล้านบาท
โดยลดลงเป็นจำนวน 14.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.76 จาก 16.66 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้