รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2562 17:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร และวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ZMICO-W4
หลักทรัพย์
ZMICO
แหล่งข่าว
ZMICO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.ย. 2561
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 413,434,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 826,868,000
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 4 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 01 เม.ย. 2562
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date) (เพิ่มเติม)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 29 มี.ค. 2562
(เพิ่มเติม)
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : ZMICO-W4
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 2
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 2.70
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้