รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2562 17:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแต่งตั้งรักษาการประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
หลักทรัพย์
FANCY
แหล่งข่าว
FANCY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เรื่อง  แจ้งแต่งตั้งรักษาการประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 มีนาคม 
2562ได้มีมติ แต่งตั้ง นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานคณะกรรมมการบริษัทฯ  โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  

                  ขอแสดงความนับถือ
          

 
                    ( นายวิบูลย์  โกศลธนวงศ์ )
     กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้