รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2562 17:01:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AOT06P1908A เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักทรัพย์
AOT06P1908A
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (PTSEC)
ชื่อย่อ DW                      : AOT06P1908A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม
2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 18 มี.ค. 2562
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 30,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : AOT
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.02
มูลค่า DW (บาท)                   : 30,600,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)         : 4.75 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (คำนวณ)               : 0.21053
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 56.75
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ประเภท DW                     : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 17 มิ.ย. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 21 ส.ค. 2562
วันครบกำหนดอายุ                   : 26 ส.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 26 ส.ค. 2562
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (PHATRA)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________