รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2562 17:01:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 และรายงานประจำปีบนเว๊ป
หลักทรัพย์
ALUCON
แหล่งข่าว
ALUCON
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) จะจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 
เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR222 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค ถนนบางนา - ตราด
เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว  โดยบริษัทฯ
จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานประจำปีไว้บนเว๊ปไซต์ของบริษัท
www.alucon.th.com ภายใต้หัวข้อ "2018 Annual General Meeting" ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนตามรายชื่อ ที่ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันที่ 8 มีนาคม 2562)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้