รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2562 09:40:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 และการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพิ่มทุนให้ RO ,PP (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
PPPM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 มี.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)           : 50,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)          : 50,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 50,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 8.88
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน (เพิ่มเติม)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 มี.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)           : 331,525,344
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)          : 331,525,344
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 281,525,344
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 2 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 2.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 24 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2562
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 14 มิ.ย. 2562
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 13 มิ.ย. 2562
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม)       : นายมาริษ เอื้อศิรินุเคราะห์ จำนวน 40,000,000
 หุ้น
นายกิตติพงษ์ ธรรมชุตาภรณ์ จำนวน 10,000,000 หุ้น
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 50,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)         : 13.11
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)          : 2.28
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 50,000,000
(หุ้น) (เพิ่มเติม)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. 
เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 61 ข้อ เป็น 62 ข้อ โดยเพิ่มข้อความดังนี้
(62)  ประกอบธุรกิจ บริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น 
รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล
ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรแ
ละกฎหมายอื่น
สถานที่ประชุม                     : ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน 
รพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้