รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2562 08:41:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PDJ เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักทรัพย์
PDJ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ PDJ เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มีนาคม 2562
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) (PDJ)
ทุนเดิม (บาท)                    : 450,280,292.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 450,280,292
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 504,537
ทุนใหม่ (บาท)                    : 450,784,829.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 450,784,829
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund I 
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 ใบหุ้นกู้ (มูลค่ารวม 1,000,000 บาท)
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 504,537 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 504.537
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.982
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 07 มี.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 18 มี.ค. 2562
______________________________________________________________________