รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2562 08:07:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 5 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MACQ
หลักทรัพย์
S5028P1903B
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) 
จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (S5028C1903A)
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) 
จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B (S5028C1903B)
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) 
จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น C (S5028C1903C)
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) 
จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (S5028P1903A)
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) 
จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น B (S5028P1903B)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 02 เม.ย. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 02 เม.ย. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 29 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 02 เม.ย. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 03 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________