รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2562 07:56:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ZMICO เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักทรัพย์
ZMICO
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (ZMICO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 653,868,463.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,307,736,926
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 346,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 826,868,463.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,653,736,926
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Elevated Returns LLC
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 1.35
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 08 มี.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 18 มี.ค. 2562
______________________________________________________________________