รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มี.ค. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ WHABT
หลักทรัพย์
WHABT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ WHABT
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHABT)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.6422
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.6182
วันที่มีผล                      : 19 มี.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________