รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มี.ค. 2562 12:41:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
ZMICO
แหล่งข่าว
ZMICO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 11 มี.ค. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : Elevated Returns LLC
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 346,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 346,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 346,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 1.35
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 04 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 08 มี.ค. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 346,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 346,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 346,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 467,100,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 2,026,388.80
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่นๆ
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 465,073,611.20
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ตำแหน่ง (แก้ไข)                   : กรรมการมีอำนาจลงนาม

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์(เพิ่มเติม)
กรรมการมีอำนาจลงนาม(เพิ่มเติม)

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้