รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มี.ค. 2562 09:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 (แก้ไข template)
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 26 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ (เพิ่มเติม)            :
 - ระเบียบวาระการประชุม มีดังต่อไปนี้
วาระที่ 1    รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
วาระที่ 2    รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม สำหรับปี 2561
วาระที่ 3    รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2561
วาระที่ 4    รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สำหรับปี 2562
วาระที่ 5    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องแพลตทินั่ม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 
ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้