รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มี.ค. 2562 08:45:00
หัวข้อข่าว
การปรับย้ายหมวดธุรกิจของ RS
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง         

เรื่อง                        : การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : บริการ
หมวดธุรกิจเดิม                    : สื่อและสิ่งพิมพ์
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : บริการ
หมวดธุรกิจใหม่                    : พาณิชย์
ลักษณะธุรกิจ                     :
วันที่มีผล                      : 29 มี.ค. 2562
______________________________________________________________________