รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มี.ค. 2562 08:45:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TTA เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มีนาคม 2562
หลักทรัพย์
TTA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ TTA เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มีนาคม 2562
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,822,464,006.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,822,464,006
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 558
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,822,464,564.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,822,464,564
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TTA-W5) จำนวน 551 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 558 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.0141
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 18.2439
วันใช้สิทธิ                      : 28 ก.พ. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 มี.ค. 2562
______________________________________________________________________