รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มี.ค. 2562 19:27:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุม AGM 2562, เพิ่มทุน จ่ายปันผล, กำหนด Record Date
หลักทรัพย์
GRAND
แหล่งข่าว
GRAND
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 25 มี.ค. 2562
 (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (เพิ่มเติม)          : 22 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.025
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 17 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 มี.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,384,070,035
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,384,070,035
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 361,592,996
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 10 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 25 มี.ค. 2562
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 22 มี.ค. 2562
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,022,477,039
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 20.45
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 1,022,477,039
(หุ้น)
หมายเหตุ                      :
มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  

ของบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่แน่นอนในช่วงที่เสนอขายหุ้น
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาท
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 25 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ 
สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้