รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มี.ค. 2562 17:08:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการบังคับคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 007/2562  
            
        11 มีนาคม 2562

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการบังคับคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  จดหมายที่ ตล. 036/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561

บริษัทฯขอแจ้งตามหนังสือที่ ตล.036/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
ได้รายงานว่าวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ได้มีการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ประกัน ในราคา 8,914.07 ล้านบาท
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาดดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยผู้ซื้อได้วางเงินมัดจำ จำนวน 448.50 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือผู้ซื้อจะชำระภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
ผู้ซื้อได้ชำระเงินจำนวน 3,612.12 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ประมูลในกลุ่มที่ 1
ในส่วนทรัพย์หลักประกันกลุ่มที่ 1 และ 2 เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินอัสเทรียล พาร์ค
จำกัด และ ที่ดินกลุ่มที่ 3 เป็นกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัท เค แอนด์ วี เอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด ถือหุ้นอยู่ 99.97%
ได้นำที่ดินกลุ่มที่ 3 มาวางค้ำประกันภาระหนี้ให้กับบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด
โดยบริษัท เค แอนด์ วี เอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จำกัด ได้ยื่นเรื่องคำร้องเพิกถอนการขายทรัพย์
โดยอ้างว่าเป็นการขายไม่ชอบด้วยกฎหมายมี 4 คดี โดยศาลมีคำสั่งยกคำร้อง 2 คดี ส่วนที่เหลืออีก 2 คดี
คือ คดีที่ (1) บมจ.เอคิว เอสเตท ฟ้อง บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี อินดัสเทรียลพารค์ จำกัด
เรื่องเงินมัดจำค่าที่ดินโดยศาลนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 และ คดีที่ (2) คดีคือ บสก.
ฟ้อง บริษัท เค แอนด์ วี เอส อาร์ เอส การ์เด้น โฮม จำกัดล้มละลาย ทั้งนี้
ธนาคารกรุงไทยเป็นเจ้าหนี้หลักประกันจึงได้สวมสิทธิ์แทนบสก. โดยศาลนัดสืบพยานวันที่ 25 และ 26 เมษายน
2562
ขณะนี้ผู้ซื้อที่ดินหลักประกันได้ยื่นเรื่องต่อศาลจะจ่ายส่วนที่เหลือเมื่อคดีเสร็จสิ้นโดยมีจำนวนเงินที่
ต้องชำระคงเหลือ 4,853.45 ล้านบาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)  (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
      กรรมการ           กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้