รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มี.ค. 2562 09:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อ SSI และ PAE ซึ่งครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว
หลักทรัพย์
SSI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) และบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(PAE) เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์กรณีฐานะการเงิน
ปัจจุบันครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว และบริษัทได้ขอขยายเวลามายังตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาข้อมูลและคำชี้แจงของบริษัทแล้ว
จึงให้เวลากับบริษัทดังกล่าวเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนเพิ่มเติมดังนี้
        
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) : ให้เวลาจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PAE):  ให้เวลาจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 
หรือวันที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน
  
หาก SSI และ PAE ไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป
______________________________________________________________________