รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มี.ค. 2562 08:39:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ RICH กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน
หลักทรัพย์
RICH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีฐานะการเงินหรือ  
การดำเนินงานที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน โดยให้ระยะเวลาฟื้นฟูกิจการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1)
ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี โดยจะประกาศรายชื่อทุก 1 ปี และ 2)
ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย มีระยะเวลา 2 ปี
หากบริษัทจดทะเบียนสามาถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปแล้ว
ทั้งนี้หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป
หรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป
  ปัจจุบันบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (RICH) 
ยังไม่สามารถแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้
RICH เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 3 (NC ระยะที่ 3)
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดย RICH
ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น
______________________________________________________________________