รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มี.ค. 2562 07:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด การจัดสรรหลักทรัพย์ และ การออกและเสนอขาย Warrant RO
หลักทรัพย์
PRIME
แหล่งข่าว
PRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 มี.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 22,746,515,324
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 22,746,515,324
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ("PRGD") 
ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล จำกัด ("PRC") นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์ นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์ และบริษัท ไพร์ม โรด เทค อินเตอร์ ลิมิเต็ด ("PRTI")
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 14,881,481,481
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 59.81
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.27
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 29 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 29 ก.ค. 2562
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 14,881,481,481
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 195,378,447
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 7,669,655,396
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 มี.ค. 2562
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 2,836,323,626
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 3,955,536,560
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 6 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : FC-W5
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟู้ด 
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1.395
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 1.075
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 2,836,323,626
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 3,714,118,836
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 6 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : FC-W6
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟู้ด 
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 6
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1.309
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 1.527
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้