รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มี.ค. 2562 19:46:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ DIGI
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 8 มีนาคม 2562
สำนักงานได้รับ แบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
ของ บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ DIGI
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ : นายจิรวุฒิ คุวานันท์

รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________