รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มี.ค. 2562 17:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการลาออก
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ซท/2019/0115
                8 มีนาคม 2562

เรื่อง   แจ้งกรรมการลาออก
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซิโน-ทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  ขอแจ้งให้ทราบว่า นายวรพันธ์ ช้อนทอง
กรรมการของบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอลาออกจากการดำรง ตำแหน่งกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร
และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินในวันนี้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


     (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
                                 เลขานุการบริษัท
                            บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2610 4900 ต่อ 1550 , 1992
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้